Zápis ze setkání Shromáždění delegátů z 15. 10. 2013

03.01.2014 23:19

Zápis ze schůze Shromáždění delegátů SRPŠ

Gymnázium Studentská, Havířov

15. října 2013, 17:00 v prostorách školy

__________________________________________________________

 

Přítomni:       viz prezenční listina

Program schůze:

1.     zahájení schůze

2.     úvodní informace – změna banky, řešení duplicitního IČ, atd.

3.     informace o čerpání příspěvků za školní rok 2012/13 a výběru dobrovolných příspěvků za školní rok 2012/13

4.     diskuze o nastavení pravidel čerpání příspěvků

5.     informace ředitele školy

6.     diskuze

7.     návrh akce „Gympl má talent“

Průběh jednání k jednotlivým bodům programu:

Ad 1.  

Při zahájení schůze delegátů poděkovala předsedkyně sdružení všem delegátům za práci pro SRPŠ v uplynulém školním roce 2012/13, zvláštní dík patří hospodářce sdružení p. Antlové za pravidelné návštěvy školy každou druhou středu.

Předsedkyně SRPŠ dále přivítala nově zvolenou delegátku za 1.A/4 p. Pečonkovou. Prima zatím delegáta nezvolila, tř.profesor Mgr. Mráz přislíbil sdělit jméno delegáta nejpozději do listopadové třídní schůzky. Další změny na postu delegáta třídy jsou v současné kvartě B, kde p. Tomaňu vystřídal p. Bordovský.

 

Ad 2.  

o   Informace ke změně banky: pro založení účtu u FIO banky je nutno doložit několik podkladů, jedním z nich je platné IČ sdružení.

o   Bylo zjištěno, že statut SRPŠ byl ověřen s chybně uvedeným IČ. V rejstříku Registr ekonomických subjektů ČSÚ v ARES je uvedeno platné IČ našeho sdružení 01902261.

o   Předsedkyně sdružení zajistí opis statutu a jeho zaslání na Ministerstvo vnitra k nové registraci pod platným IČ.

Ad 3.  

o   Informace o výběru dobrovolných příspěvků a čerpání příspěvků za školní rok 2012/13 byly delegátům poskytnuty v elektronické podobě p. hospodářkou.

o   V letošním školním roce bude hospodářka sdružení zasílat každý měsíc členům výboru peněžní deník a průběžné info o výběru příspěvků za jednotlivé třídy.

 

Ad 4.   diskuze o nastavení pravidel čerpání příspěvků

-       limity pro platby výtvarné výchovy 20 tis., bridže 5 tis., biologie 5 tis.

-       snížení limitu hospodářky z 3000,- Kč na 300,- Kč;

-       příspěvky na plavání: diskutována možnost přispět na základě požadavku rodičů o zvýšení příspěvku (hlasování 13 pro). O zvýšení příspěvku na plavání ze sociálních důvodů je nutno písemně požádat, formulář žádosti je k dispozici u ředitele školy. Žádost musí rodiče adresovat SRPŠ (klient žádá SRPŠ, nikoli školu), uvedení kontaktu na žadatele (jméno, adresa, telefon, email - zákonný zástupce rodič), zdůvodnění požadavku, pro koho žádá příspěvek a z jakého důvodu, plné jméno studenta, třída, datum narození studenta z důvodu identifikace osoby, datum + podpis rodiče

-       summity: bylo hlasováno o dvou návrzích:

o   varianta č.1: 5000,- Kč/na pokrytí všech nákladů spojených s akcí summity pro všechny zúčastněné, varianta č.2: 1000,- Kč na jednoho studenta,

o   hlasováním (10 pro, 2 proti a 1 se zdržel) byla odsouhlasena varianta č.1

-       požadavky ke schválení se budou zasílat hospodářce SRPŠ, hospodářka zajistí jejich odsouhlasení nadpoloviční většinou členů výboru SRPŠ a zajistí odpovědi na případné doplňující dotazy

-       byla diskutována otázka plateb příspěvků maturitními třídami, hlasováním (12 pro, 1 se zdržel) bylo odsouhlaseno, že rodičům z maturitních tříd bude dopisem SRPŠ sděleno, že SRPŠ z důvodu vyšší finanční zátěže SRPŠ ve prospěch maturitních tříd (příspěvek na tablo, občerstvení maturitní komise, pronájem a ozvučení sálu při slavnostním předávání maturitních vysvědčení apod.) bude nadále vybírat příspěvek i v maturitních třídách

-       dále byla diskutována otázka zrušení výjimky u výběrů příspěvků SRPŠ na další dítě, dohodnuto, že tato dohoda delegátů SRPŠ bude sdělena rodičům dopisem SRPŠ před třídními schůzkami

-       bez jednoznačného uzavření byla diskutována možnost odměnit třídu, která bude mít nejvyšší výběr příspěvků v rámci celé školy, nutno upřesnit na další schůzi, k další diskuzi by byla i eventualita také odměnit třídy na druhém a třetím místě, např. s odměnou o něco nižší než třída na místě prvním. Nutno dořešit otázku informování studentů, resp. rodičů o této soutěži

Závěr k bodu 4:

-       Schůze delegátů odsouhlasila nové zásady pro poskytování příspěvků z fondu SRPŠ

-       Předsedkyně SRPŠ připraví návrh dopisu rodičům o přispívání do fondu SRPŠ + zvlášť dopis pro maturitní ročníky

 

Ad 5.   informace ředitele školy

-       sdělení požadavků ředitele školy na každoroční pravidelné platby z prostředků SRPŠ (školní činnost žáků, žákovské soutěže, maturitní ročník)

-       informace o plavání v rámci výuky… diskutována využitelnost času pro vlastní plavání z hodinové dotace, financování na základě požadavku rodičů

-       požadavek na možnost technického upozornění z programu Bakaláři, pokud přijde sdělení pro konkrétní třídu, přeposlat info na e-mail – p. ředitel přislíbil prověřit do příští schůze

 

ad 6.    diskuze

-       domluvit s webmasterem publikování zápisů ze schůze delegátů SRPŠ na webu školy

-       otázka nákupu grafického lisu do nové grafické dílny – předsedkyně projedná s vedením školy, zda je možno požádat Moravskoslezský kraj (zřizovatel školy) o dotaci, tak jak to učinilo při renovaci šaten. Vzhledem k plánovaným výdajům sdružení je 40 000,-Kč na grafický lis vysoká částka. SRPŠ může na nákup grafického lisu částečně přispět za podpory kraje.

     

Ad 7.

Předsedkyně sdružení navrhla na letošní školní rok konání akce s pracovním názvem Akademie 2014 s termínem konání např. sobota 21. 6. 2014 v areálu školy. Delegátům byl před konáním schůze rozeslán návrh akce.

Stručný nástin akce:   program akce zajišťují jednotlivé třídy svým vystoupením, tj. scénkou, divadelním představením, tanečním nebo sportovním vystoupením apod.; přihlásit se mohou i sportovní a zájmové skupiny nebo jednotlivci, o výsledném programu rozhodne programový ředitel akce. Zahájení akce bude v odpoledních hodinách, na akci se bude vybírat vstupné, bude zajištěno občerstvení a doprovodný program, např. prodejní výstavka výtvarných prací studentů, ukázka kynologického výcviku, lukostřelby nebo podobné aktivity, co se nám podaří zajistit. Oslovíme rodiče a sponzory. Vystupující budou mít zdarma občerstvení. Pro akci je nutno zajistit profesory, aby dohlíželi na nácvik vystoupení (to vidím jako největší problém).

Návrh, aby organizační výbor tvořilo 5 členů SRPŠ.

Pro zdárný průběh akce bude nutno zajistit:

-       propagační letáčky do jednotlivých tříd s návrhem akce a závaznou přihláškou, propagační letáčky jednotlivcům a skupinám - říjen 2013

-       zjištění zájmu o akci, vyhodnocení přihlášek, dohoda s ředitelem školy, získání několika profesorů pro spolupráci na akci - listopad 2013

-       oslovení sponzorů akce - listopad 2013

 

-       kontrola nácviku jednotlivých čísel programu - leden až květen 2014

-       návrh a zajištění doprovodných akcí, tj. občerstvení, prodejní výstavka výtvarných prací, ukázky volnočasových aktivit, např. lukostřelba, kynologie, apod. - leden 2014

 

-       zajištění ozvučení akce, aparatura, zvukař, moderátor - únor 2014

 

-       zajištění dobrovolníků nebo brigádníků pro prodej vstupenek, prodej piva, prodej nealko, prodej občerstvení - březen 2014

 

-       tvorba programu akce, seznam účastníků, pozvánky na akci pro rodiče, prarodiče, kamarády - duben 2014

 

-       příprava seznamu a organizace návozu proviantu do školy, partystany, kelímky, pytle na odpadky, apod., organizační zajištění úklidu po akci, zajištění fotografa, videonahrávky, namnožení, prodej - květen 2014

 

-       generální zkouška, příprava akce, uvítací stoleček, stoly a židle, ledničky, výstavka, stolek k čepování piva + přívod elektro, stolek pro prodej kávy a nealka, partystany, ceny pro vítěze - červen 2014

 

-       vlastní akce, tj. slavnostní zahájení, proslov k zahájení, proslov ředitele školy, zajištění průběžného dohledu nad brigádníky, potřeba dokoupit nealko, průběh rautu, ukončení akce, úklid po akci, úklid zbylého jídla do ledniček, převzetí peněz za prodané věci, propuštění a výplata brigádníků, prohlídka školy s garantem za zamčení školy - červen 2014

 

-       úklid po akci, vyhodnocení

 

Závěr k bodu 7: Bylo dohodnuto, že akce se uskuteční pod názvem Gympl hledá talent. Hospodářka sdružení požaduje vyčíslit náklady na akci. Tvorba rozpočtu akce bude jedním z úkolů organizačního výboru, bude upřesněno. Do užšího organizačního výboru se přihlásili Juřicová, Šumberová, Turská a Častoňová. Schůzka organizačního výboru se uskuteční v úterý 5.11.2013.

 

Další schůzka Shromáždění delegátů tříd se uskuteční v listopadu 2013 před třídními schůzkami, termín bude upřesněn, delegátům bude zaslána pozvánka.

Jednání shromáždění delegátů bylo ukončeno v 19 hod.

 

Zapsala: Juřicová, 21.10.2013